• 1. Nhấp vào phần Android " Cài đặt" -Ứng dụng của Android.

 • 2. Nhấn tùy chọn WLAN để mở danh sách Wi-Fi.

 • 3. Chọn tên Wi-Fi được kết nối trong danh sách Wi-Fi, nhấn giữ và chọn "Sửa đổi mạng".

 • 4. Chọn "Hiển thị tùy chọn nâng cao"

 • 5. Nhấp vào "Cài đặt IP",Chọn "Trạng thái yên lặng" trong lời nhắc IP bật lên.

 • 6. Thay đổi tên miền 1 và tên miền 2 thành các giá trị DNS cần thay đổi. Trong ví dụ này chúng tôi sử dụng 8.8.8.8 và 8.8.4.4, sau đó bấm "Lưu".

 • 1. Nhấp vào phần "Cài đặt" -Ứng dụng của IOS.

 • 2. Nhấp vào "WLAN" để vào danh sách Wi-Fi và chọn Wi-Fi khả dụng.

 • 3. Tìm chọn mục "DNS" trong chi tiết mạng Wi-Fi này.

 • 4. Sửa đổi cấu hình DNS thành "Thủ công".

 • 5. Nhập giá trị DNS bạn muốn thay đổi trên bàn phím hiện lên. Trong ví dụ này, chúng tôi sử dụng 8.8.8.8 ".

 • 6. Nhấp vào "Lưu" để thoát, khởi động lại thiết bị iPad để cài đặt có hiệu lực.